Organisatie

Bestuur

  • mevrouw F.A. van Hasselt-de Pont, voorzitter
  • de heer P.J. de Pont BA MA, penningmeester
  • mevrouw N.E.J. Pesman-Vis, secretaris
  • mevrouw drs. M.J.Th. Martens, lid
  • mevrouw prof.dr. A.T. van der Ploeg, lid
  • de heer drs. P.M. Stemerding, lid

Overzicht van nevenfuncties >

Bureau

  • Eric Rijnders, directeur
  • Matthia Jansen, adviseur kunst
  • Suzan van Zeist-Warnaer, officemanager

Algemeen beleid

Volgens haar statuten stelt de Janivo Stichting zich ten doel: de behartiging van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke/educatieve belangen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door financiële ondersteuning te bieden aan projecten van derden op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Financieel beleid

De Janivo Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid is erop gericht om het vermogen in stand te houden. De inkomsten worden gevormd door kapitaalopbrengsten. Deze worden ingezet voor het realiseren van de doelstelling en het dekken van de organisatiekosten. Afhankelijk van de kapitaalopbrengsten varieert het donatiebudget binnen een bandbreedte van € 1.000.000 tot € 1.500.000. Voor 2022 bedraagt het donatiebudget € 1.130.000. Hiervan zal 55% worden besteed aan maatschappelijke projecten, 30% aan kunstprojecten en 15% aan wetenschappelijk medisch onderzoek. De begrote organisatiekosten voor 2022 bedragen ruim € 300.000.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de Janivo Stichting wordt door de stichting zelf beheerd, op basis van het Beleggingsstatuut van de stichting. Daarbij spelen niet alleen financiële- maar ook sociale- en duurzaamheidsoverwegingen een rol. Circa 12,5% van het vermogen is rechtstreeks geïnvesteerd in maatschappelijk relevante activiteiten van derden.

Jaarrekening

De jaarrekening van de Janivo Stichting wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Het jaarverslag 2021 met verkorte staat van baten en lasten vindt u hier.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Janivo Stichting ontvangen een marktconform vacatiegeld. De medewerkers ontvangen een marktconform salaris. Alle vergoedingen en salarissen blijven ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.

Privacybeleid

De Janivo Stichting handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De verwerking van persoonsgegevens is beveiligd.

Administratieve gegevens

Het Kamer van Koophandel nummer van de Janivo Stichting is 41151599. Het RSIN nummer is 009395210. De Janivo Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie hier de ANBI-standaardinformatie voor 2022. De Janivo Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De Janivo Stichting verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.