Organisatie

Bestuur

  • de heer J.M. de Pont BS MA, voorzitter
  • de heer P.J. de Pont BA MA, penningmeester
  • mevrouw A.H.J.M.A. Vis-de Pont, secretaris
  • mevrouw drs. M.J.Th. Martens, lid
  • mevrouw prof.dr. A.T. van der Ploeg
  • vacature

Overzicht van nevenfuncties >

Bureau

  • Eric Rijnders, directeur
  • Matthia Jansen, adviseur kunst
  • Suzan van Zeist-Warnaer, officemanager

Algemeen beleid

Volgens haar statuten stelt de Janivo Stichting zich ten doel: de behartiging van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke/educatieve belangen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door financiële ondersteuning te bieden aan projecten van derden op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek. Het bestuur stelt hiertoe jaarlijks een donatiebudget vast. Voor 2018 bedraagt dat budget
€ 1.250.000. Hiervan zal circa 60% worden besteed aan maatschappelijke projecten, circa 25% aan kunstprojecten en circa 15% aan wetenschappelijk medisch onderzoek.

Financieel beleid

De Janivo Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleggingsbeleid is er daarom op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. De kapitaalopbrengsten worden ingezet voor het realiseren van de doelstelling en het dekken van de organisatiekosten. Afhankelijk van de kapitaalopbrengsten varieert het jaarlijks vast te stellen donatiebudget.

 

Vermogensbeheer

Het vermogen van de Janivo Stichting wordt grotendeels beheerd door twee externe vermogensbeheerders. Zij ontvangen voor hun diensten een marktconforme vergoeding. Het aan de vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van de stichting. Daarbij spelen niet alleen financiële-, maar ook sociale- en duurzaamheidsoverwegingen een rol. Circa 15% van het vermogen is rechtstreeks geïnvesteerd in maatschappelijk relevante activiteiten.

Jaarrekening

De jaarrekening van de Janivo Stichting wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Een verkorte staat van baten en lasten over 2016 vindt u hier.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Janivo Stichting ontvangen een marktconforme vacatievergoeding, de medewerkers ontvangen een marktconform salaris. Alle vergoedingen en salarissen blijven ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.

Administratieve gegevens

De Janivo Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41151599.

Het RSIN nummer van de Janivo Stichting is 009395210.

De Janivo Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Janivo Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De Janivo Stichting volgt de gedragscode van de FIN.